МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН САНХҮҮ БОЛОН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТАЛААРХ АСУУЛГА СУДАЛГАА
2018-04-26 18:48

Судалгааны танилцуулга: 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага:  Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА)

Гүйцэтгэгч байгууллага:  Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв

Зорилго: Тус судалгаа нь Монгол улсын аж ахуйн нэгж, компаниудын зээлийн мэдээллийн хяналт болон компанийн засаглалын өнөөгийн байдал, тулгарч буй асуудлыг тодорхойлон, цаашдын аж үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх, бизнесийн орчныг сайжруулахад чиглэсэн бодит арга хэмжээний зөвлөмж гаргах зорилготой. Энэхүү асуулга судалгааг ЖАЙКА-аас хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын бизнесийн орчны суурь судалгаа"(MonBizer)-ны хүрээнд хэрэгжүүлж байна.

 

Судалгаанд оролцсон компанийн талаарх мэдээллийг ЖАЙКА болон судалгааг гүйцэтгэгч Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь гуравдагч этгээдэд задруулахгүй. 

Та бүхнийг бидний судалгаанд идэвхтэй оролцож, хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Судалгааг ЭНД дарж бөглөнө үү.