МЭДЭЭЛЭЛ
2020 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ ХАВРЫН СУРГАЛТ
2020-01-10 11:33

2020 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ ХАВРЫН СУРГАЛТ

Марүгото 1 удаагийн танилцуулах хичээл

🔔https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 2020 оны 1/15, 1/22-ны Лхагва гарагт /нийт 2 удаа/ Агуулга ижил тул аль нэг өдөрт нь суух.
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 18:30-20:30
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 32 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 Үнэ төлбөргүй

тсаар бүртгүүлэх боломжтой.

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1 /A1 түвшин/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2020.02.03-2020.05.13 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩 15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 32 хүн /Анги тус бүр/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-2 /A2 түвшний эхний шат/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2020.02.03-2020.05.13 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩  15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 32 хүн /Анги тус бүр/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-3 /A2 түвшний дунд шат/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2020.02.03-2020.05.13 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩  15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 16 хүн /Анги тус бүр/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-4 /A2 түвшний төгсгөлийн шат –B1 түвшний эхний шат/

🔔
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔  2020.02.04-2020.05.21 /нийт 31 удаа, 62 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩   18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 20 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 293,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5 /B1 түвшний дунд шат/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 🔔2020.02.04-2020.05.14 /нийт 29 удаа, 58 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩 18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 16 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 276,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6 /B1 түвшний төгсгөлийн шат/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png
🔔 🔔2020.02.04-2020.05.14 /нийт 29 удаа, 58 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩 🚩18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 16 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 276,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 
Цогц сургалтуудыг Монгол, Япон багш ээлжлэн заана.
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png
🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fe0/1/16/1f31f.png🌟 

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Япон хэлний заах аргын сургалт
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png
🔔 🔔 2020.03.03-2020.05.05 /нийт 10 удаа, 20 цаг/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png
🚩  18:30-20:30 /Мягмар гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f5fe.png
🗾 Анги дүүргэлт 20 хүн
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 88,000₮

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
🗾Анги хуваарилах шалгалт
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png
🔔 2020 оны 01/15, 01/17, 01/20, 01/22, 01/24, 01/27, 01/29 /7 удаа/

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fc6/1/16/1f6a9.png🚩 18:30-20:00 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fdd/1/16/1f4b3.png
💳 Үнэ төлбөргүй бөгөөд утсаар бүртгүүлэх боломжтой.
 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 
Сургалтад хамрагдах хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй.
Сургалтад 14-с дээш насны хүмүүсийг бүртгэж авна.

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f30/1/16/1f514.png🔔 

Бүртгэлийн цаг:
Даваа-Баасан гарагт
09:30-13:00, 14:00-18:00
Утас: 7511-0879(Ext2)
Япон хэлний сургалтын тасаг