МЭДЭЭЛЭЛ
2021 ОНЫ БИЗНЕСИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
2020-07-23 11:46

1. Хугацаа: 

Онлайн анги  2021 оны 3-р сараас 5-р сар хүртэл    

2. Хамрагдах хүмүүс болон зорилго:

  •  Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд шатны албан тушаалтан, ерөнхий болон гүйцэтгэх захирлууд.

          "Монголын аж ахуй нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, удирдлагуудын чадварыг дээшлүүлэх. Аж ахуй нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай онолын мэдлэг болон ажлын байранд хэрэгжүүлэх арга барилыг олгох."

3. Сургалтын сэдэв:                 

*Зайлшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж сургалтын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.

*1 сэдэв хичээл нийт 20 цаг орно. "Япон маягийн менежмент", "Комплаенс" сэдвүүд 7 цаг орно.

/Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж хуваарь өөрчлөгдөх магадлалтай/