МЭДЭЭЛЭЛ
2020-2021 ОНЫ БИЗНЕСИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
2020-07-23 11:46

1. Хугацаа: 

Намрын элсэлт 2020 оны 9-р сараас 2020 оны 12-р сар хүртэл

Өвлийн элсэлт  2021 оны 1-р сараас 2021 оны 4-р сар хүртэл     

2. Хамрагдах хүмүүс болон зорилго:

  • Удирдлагын /CEO/ анги: Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд шатны албан тушаалтан, ерөнхий болон гүйцэтгэх захирлууд.

          Монголын аж ахуй нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, удирдлагуудын чадварыг дээшлүүлэх.

  • Менежерийн анги: Дунд шатны удирдах албан тушаалтан, менежерүүд.

          Аж ахуй нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай онолын мэдлэг болон ажлын байранд хэрэгжүүлэх арга барилыг олгох.

3. Сургалтын сэдэв:                 

*Зайлшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж сургалтын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.

*Удирдлагын анги Даваа-Бямбад 09:30-13:00 хүртэл,

   Менежерийн анги Даваа-Баасанд 15:00-19:30 хүртэл хичээллэнэ.

*1 сэдэв хичээл нийт 20 цаг орно.

/Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж хуваарь өөрчлөгдөх магадлалтай/