ЭЭЛЖИТ КИНО ӨДӨР
2-р сарын Япон киноны өдөр - ”Хайрын түүх”
2017 оны 2 сарын 2
2017 оны 3 сарын 21
2017 оны 3 сарын 7